OPGW-24B1-17-150-3

发布日期:2017-12-26 浏览次数:478

一、光缆结构参数表、技术参数表及结构图

1、OPGW结构参数表、技术参数表及结构图

1 OPGW结构参数表

OPGW光缆型号规格

结构组成

(型号)

种类

导电率

直径

根数

备注

中心

单线

铝包钢

40%

3.4

1

光单元

第一层

单线

铝包钢

40%

3.3

5

光单元

不锈钢管

3.2

1

24G.652

第二层

单线

铝包钢

40%

3.3

12

第三层(如有)

2 OPGW技术参数表

序号

技术参数项目

单位

技术参数值

1

型号

/

OPGW-24B1-155[96;197.7]

2

光纤类型

G.652/G.655

G.652

3

光纤芯数

24

4

直 径

mm

16.6

5

承载截面积

mm2

154.49

6

单位重量

kg/km

746

7

抗拉强度(RTS)

kN

95.5

8

20℃直流电阻

Ω/km

0.284

9

短路电流容量(40~200℃,0.25s

kA2.s

197.7

10

拉重比

km

13

11

最大允许拉力(%RTS

%RTS

40

12

年平均运行张力(%RTS

%RTS

15~25

13

综合弹性模量

GPa

109

14

综合线膨胀系数

10-6/

15.5